Yahoo! Mail

FW: Newsletter PROPRO 40

Saturday, December 6, 2008 2:30 AM
From:
....
...

 

 

-----Original Message-----
From: PROPRO [mailto:propro@propro.biz]
Sent:
Thursday, December 04, 2008 2:33 PM
To: propro@propro.biz
Subject: Newsletter PROPRO 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proèitajte novo:

 

Prodajni predstavnik - igraè na svim pozicijama

mr.sc. Natalija Mataiæ

©to sve uspje¹ni prodavaè mora znati i na koji naèin djelovati kako bio ¹to uspje¹niji na dana¹njem dinamiènom tr¾i¹tu?

 

Evaluacija djelatnika putem softverskih aplikacija

Vitomir Luèiæ

Iako je razgovor sa zaposlenikom bitna stavka u evaluaciji zaposlenika, proèitajte na koji naèin softverske aplikacije mogu olak¹ati ovaj proces te koje benefite donose poslodavcu, ali i zaposlenicima

 

Gospoðo, ova haljina zaista izgleda dobro na vama!

Kelley Robertson

Kako u prodajnim pregovorima koristiti tehniku zakljuèivanja komplimentima, ali i jo¹ neke tehnike koje opisujemo u ovom broju?

 

Ispeci pa reci

pripremila ®eljka Lezaiæ

 

Saznajte na koji naèin reagirati kada vas kupac zatra¾i popust

 

 

Iz arhive proèitajte:

 

 

Uèinkovito procjenjivanje prodajnih prilika

Steve Bistriz

 

Kako dogovoriti vi¹e poslova, a da pri tome ne morate puno vi¹e raditi?

 

 

Prodajmo koristi, a ne osobine

Igor Vujasinoviæ

 

©to trebate napraviti kako biste prona¹li korist za odreðenog kupca i tako ostvarili uspje¹nu prodaju?

 

 

Ugovaranje sastanaka - kljuè dobre prodaje

Rebeka Toth

 

Smjernice kojima se trebate voditi i znanja koja su vam potrebna kako biste uspje¹no dogovorili sastanak

 

 

Deset izgovora loših prodavača

Uro¹ Moènik

 

 

Kako u svakodnevnom ¾ivotu, tako i u prodaji ljudi za svoj neuspjeh najèe¹æe krive okolinu ili druge ljude. Donosimo vam nekoliko savjeta kako prepoznati i promijeniti takvo pona¹anje

 

 

Ostale zanimljive èlanke iz na¹e arhive pogledajte na na¹oj privremenoj stranici www.propro.biz

P.S. Ukoliko vi¹e ne ¾elite mailom primati na¹ newsletter mo¾ete se odjaviti na ovu adresu: propro@propro.biz